Jistě podstatnou otázkou každého klienta advokátní kanceláře, vedle odbornosti advokáta, je také otázka ceny či odměny, kterou klient za poskytnuté právní služby zaplatí. Nastavit ceník právních služeb není v tomto případě tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát.  Při sjednávání podmínek, za nichž bude advokát právní služby poskytovat, je tak třeba vždy výši odměny i způsob jejího stanovení s klientem projednat předem.

V případě, že zvažujete navštívit naši kancelář, není třeba se obávat nepředvídatelných cen. První úvodní konzultace s klientem nezbytná pro posouzení dalšího postupu ve věci je vždy fixní a činí 2.000 Kč. Tato úvodní konzultace trvá vždy přibližně hodinu. Před zahájením poskytování jakékoliv právní služby Vám vždy spočítáme (alespoň řádově) předpokládanou odměnu, takže se budete moci vždy rozhodnout, zda je pro Vás cena přijatelná, či nikoliv. Ceny sjednáváme vždy individuálně s přihlédnutím k poměrům každého klienta tak, aby pro něj byly naše služby co nejdostupnější.

Zásady sjednávání odměny za právní služby

Naše advokátní kancelář lpí na maximální transparentnosti a kontrole ze strany klienta. Proto vždy před samotným uzavřením smlouvy o poskytování právních služeb (ať již písemně či ústně), je každému klientovi srozumitelně a transparentně vysvětleno, jakým způsobem bude odměna advokáta vypočtena a od jakých skutečností se její výše odvíjí. Tento postup zaručuje možnost klienta svobodně se rozhodnout, zda má za daných podmínek o poskytnutí právní pomoci zájem, či nikoliv. Před započetím právní služby tak každý klient ví, kolik za požadované právní služby na odměně zaplatí.

Odměna advokáta smluvní

Základním a preferovaným způsobem, jakým se stanoví odměna advokáta za poskytnutí právní služby, je vždy dohoda mezi advokátem a klientem. Tato dohoda může mezi advokátem a klientem mít mnoho podob, ať už se jedná o smlouvu sepsanou v listinné podobě, o ujednání v rámci emailové komunikace mezi stranami, či o ujednání ústní. Naše kancelář preferuje ujednání o rozsahu požadovaných právních služeb a odměně za jejich poskytnutí vždy v písemné podobě tak, aby si klient vždy mohl kdykoliv ověřit, že je mu odměna účtována správně.

Odměnu je možné stanovit jako odměnu za jeden úkon právní služby s pevně sjednanou výší. V takovém případě je sjednána částka, kterou je advokát oprávněn za jeden úkon právní služby požadovat, a tato je sjednána vždy s ohledem na složitost případu, časovou náročnost, hodnotu sporu i finanční poměry klienta.

Další variantou stanovení odměny advokáta, je tzv. hodinová odměna, nebo časová, kdy advokát vede podrobný přehled činností a jejich časový náklad, který následně účtuje dle sjednané hodinové sazby klientovi. Výše hodinové odměny advokáta se potom liší případ od případu, popř. také s ohledem na formu a délku spolupráce s konkrétním klientem. Tato hodinová sazba se potom pohybuje od 2.000 Kč do 3.000 Kč, podle náročnosti věci. Vyšší hodinová sazba je zpravidla sjednána u odborně složitějších věcí, na jejichž zpracování je nezbytná důkladná příprava. Hodinové sazby kolem 2.000 Kč, se potom týkají jednodušších věcí.

V odůvodněných případech je možné sjednat odměnu ve formě tzv. success fee, čili podílem na hodnotě věci, odvislé od výsledku sporu, či paušální částkou sjednanou za vyřízení konkrétní záležitosti, jako je např. založení obchodní korporace na klíč, zpracování konkrétní smluvní dokumentace apod.

Odměna advokáta dle advokátního tarifu

Není-li odměna mezi advokátem a klientem sjednána smluvně, náleží advokátu odměna za každý úkon právní služby podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., vyhlášky Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). V takovém případě se postupuje při výpočtu odměny dle pravidel uvedených v této vyhlášce. V případě, že si klient není jistý, jaká je výše odměny dle advokátního tarifu, vždy mu tuto odměnu pro jeho konkrétní případ spočítáme. Důležitá je tato informace v případě soudních sporů, neboť dle advokátního tarifu se počítá náhrada nákladů řízení pro úspěšnou stranu sporu. Klient tak od počátku ví, jaké náklady, bude muset za právní zastoupení protistrany hradit v případě neúspěchu ve sporu. Spolu s právním názorem advokátní kanceláře na možnost úspěchu ve sporu tak může klient i s ohledem na ekonomii řízení zvážit, zda se do předmětného soudního sporu pouštět, či nikoliv.

Paušální odměna

V případě, že se s právními problémy či otázkami potkáváte pravidelně, typicky v rámci své podnikatelské činnosti, ale nejen při ní, nabízí naše advokátní kancelář v rámci dlouhodobé spolupráce i uzavření tzv. rámcové smlouvy o poskytování právních služeb. Klient na základě takové smlouvy hradí paušální částku jako odměnu advokáta, přičemž za tuto paušální odměnu je advokátem poskytován konkrétní rozsah služeb, ať již stanoven hodinově, či jinak. Tento typ sjednaného odměňování má význam především pro klienty, jejichž potřeba právních služeb je pravidelná a většího rozsahu, neboť sjednání takové paušální odměny je zpravidla pro klienta výhodnější, než účtování jednotlivých služeb samostatně a klient dopředu zná přesnou výši svých nákladů na právní služby.

Pokud Vás možnost paušální odměny zaujala a jste podnikatelem, můžete si projít vzorové „balíčky“ pro podnikatele na stránce věnované podnikatelům.

Zálohy

V případě, že dojde k dohodě o odměně advokáta, nebo tato zůstane v režimu advokátního tarifu, bude pravidelně podle postupu služeb vybírána záloha na odměnu , nedohodnete-li se s advokátem jinak, . Zálohu na odměnu za právní služby pravidelně požadujeme z toho důvodu, že pro většinu klientů je pohodlnější a méně náročné, hradit odměnu advokáta postupně, než jednorázově na konci poskytování právní služby, a klient tak má průběžnou kontrolu nad výší této odměny. To platí zejména, jedná-li se o déle trvající náročnější spor, při němž mohou náklady právního zastoupení postupně narůstat.