Díky dlouholeté spolupráci na obchodních projektech mých klientů či partnerů, jsem si uvědomil nezbytnost neoddělitelného poskytování právních služeb a obchodní stránky. Dobrý firemní advokát musí znát nejen právo, ale také business svých klientů, a to takřka dokonale.

Praxe ukázala, že dokonalá znalost podnikových struktur mých klientů z řad podnikatelů, je zcela klíčová pro dodávání přesných, cílených a efektivních řešení na míru. V rámci poskytování služeb pro business klientelu se proto primárně u nás v kanceláři orientujeme na pochopení, jakým funguje jejich podnikání, a na kterých klíčových pilířích stojí jejich úspěch.

Na základě tohoto pochopení potom poskytujeme dlouhodobou právní oporu a pomoc v celé šířce podnikatelských aktivit od organizačních struktur, vnitřních předpisů a postupů, a zajišťování souladu procesů s platnou legislativou, přes pracovněprávní problematiku a kontraktační procesy s obchodními partnery, až po občas nevyhnutelnou ochranu práv svých klientů v rámci soudních a jiných řízeních. Cílem je tedy být pro klienta štítem a osobou opory v dobách potřeby, které nemusí znovu a znovu vysvětlovat své podnikání a procesy.

Tento typ služeb kombinuje pozitiva dlouhodobé cílené a velice personifikované spolupráce na úrovni in-house právníka, s vysokou volností klienta, určit si rozsah požadovaných služeb dle své aktuální potřeby.

Start-up

Pokud jste start-upem, či o jeho rozjetí uvažujete, bez právní pomoci se v počátcích podnikání málokdy obejdete. Vzhledem k tomu, že ranná pomoc start-up je velice individuální a odvíjí se od zvoleného předmětu podnikání a od představy, kterou o fungování Vašeho podnikání máte před jeho založením, doporučujeme vždy konzultaci s odborníkem.

Typicky se při založení start-up věnujeme s klienty těmto věcem:

 • Správné nastavení entity pro podnikání (s.r.o., a.s., či jiná varianta)
 • Důkladné zformulování zakládacích dokumentů s ohledem na budoucí uvažovaný rozvoj společnosti, např. vstup investorů apod.
 • Základní právní podklad pro uvažované podnikání a zajištění jeho souladu s právními předpisy
 • Vyhotovení základních vzorových dokumentů usnadňujících podnikání
 • Zpracování obchodních podmínek, dokumentů k ochraně osobních údajů, vnitřních předpisů, pracovněprávní dokumentace atd.
 • Následná právní péče spočívající v poskytování rad a stanovisek k problémům, které sebou rodící se podnikání vždy nese.

Tento typ služeb má tu výhodu, že je možné tyto služby rozložit v čase podle potřeby, nebo je poptat najednou jako balík na klíč, a po jejich nastavení a vypracování jsou již náklady na průběžné právní služby minimální.

Podnikám sám

Podnikání provozované jako fyzickou osobou podnikající, má svá specifika, od podnikání založeného v obchodní korporaci. Obvykle takového člověka označujeme jako živnostníka, méně často, avšak správněji, jako osobu samostatně výdělečně činnou. Oproti podnikání provozovanému v rámci obchodní korporace je z pohledu živnostníka nejpalčivější otázka ručení za dluhy vzniklé podnikatelskou činností. Každá osoba samostatně výdělečně činná totiž odpovídá za závazky do výše svého majetku a často majetku svého manžela či partnera. Jste-li tedy osobou samostatně výdělečně činnou, doporučujeme vždy maximálně snižovat rizika vzniku dluhů, či možné dopady neúspěchu Vašeho podnikání na rodinné finance.

Co tedy můžete jako OSVČ od naší kanceláře očekávat? Např.

 • Systémová doporučení a opatření k většímu zajištění nižšího rizika plynoucího z možných dluhů z podnikání
 • Přípravu smluvní dokumentace, který bude přesněji a bezpečněji definovat odpovědnostní vztahy
 • Příprava takových kontraktačních a obchodních modelů, aby jste byli maximálně chráněni proti likvidačním dopadům případných neúspěchů v podnikání
 • Ve spolupráci s daňovými specialisty zhodnocení daňové stránky Vašeho podnikání spolu s doporučením, kdy a zda formu OSVČ opustit a zvolit např. formu obchodní korporace.
 • Zajištění souladu Vašich postupů, produktů a smluvních dokumentů s právními předpisy

V rámci poskytování služeb živnostníkům se zpravidla jedná o intenzivnější počáteční změny a úpravy v rámci jejich podnikatelské činnosti, kdy z naší strany dochází k poznávání klienta, a formulace zásadních bodů ke zlepšení včetně doporučení konkrétních kroků, jak toho dosáhnout. Po této přeměně bývají právní služby poptávány pravidelně, avšak spíše nárazově. V takovémto případě je možné domluvit se na paušální odměně, která Vám zaručí právní servis na dosah ruky, kdykoliv jej budete potřebovat, od osoby, která Váš podnikatelský model důvěrně zná. V případě živnostníků to platí o to více, že s ohledem na jejich neomezenou odpovědnost, mít po ruce advokátní kancelář za měsíční poplatek, je vlastně forma pojištění a prevence.  

Zavedená společnost / Obchodní korporace

Podnikání prostřednictvím obchodní korporace je pro větší než malé podnikatelské projekty jedinou rozumnou variantou, která se v prostření českého právního řádu nabízí.

Ať již jste se rozhodli své podnikání vykonávat prostřednictvím společnosti s ručením omezeným, nebo prostřednictvím akciové společnosti (popř. jiné obchodní korporace), máte zavedené vnitřní procesy, struktury, používané vzory listin a pravděpodobně již tímto způsobem nějakou dobu své podnikání provozujete. V neustále se měnícím trhu Vašeho podnikání, je však vždy prostor na zlepšení, revizi a úpravu stávajících právních aspektů Vašeho businessu.

Poskytování služeb obchodním korporacím tedy spočívá zejména ve dvou krocích. Prvním krokem je revize současného stavu, používaných dokumentů a procesů a jejich zhodnocení po stránce právní, završena rešerší a doporučením k úpravě či zlepšení. Následné poskytování právních služeb se potom soustředí na každodenní poskytování právních služeb spočívající v podpoře při řešení provozních záležitostí, revizích smluv a jiné dokumentace, zastoupení při obchodních vyjednáváních, zpracování rešerší a stanovisek, zajišťování právní podpory pro zaměstnance, průběžné hlídání compliance apod.

Rozsah nebo přesné nastavení právních služeb se pochopitelně odvíjí od specifických potřeb a požadavků klienta. Vzhledem k tomu, že nejlepší výsledky jsou dosahovány pravidelnou spoluprací, nabízíme klientům, které jsou obchodními korporacemi, na míru připravené rámcové dlouhodobé balíčky o poskytování právních služeb.