Občanské právo je z pohledu generální praxe nejobjemnějším právním odvětvím, do kterého počínaje s účinností nového občanského zákoníku od 1.1.2014 spadají i dříve typicky obchodněprávní otázky. V rámci poskytování právní pomoci na poli práva občanského (kam jistě patří i právo rodinné, či právo nemovitostí) se tak klient může setkat s problémy jako sousedské spory či vymáhání pohledávek. Do této kategorie dále spadá problematika nájmů, práva dědického, náhrady škody, kupní a darovací smlouvy, smlouvy o dílo, uplatnění práv z vadného plnění v případě spotřebitelů i podnikatelů, odstoupení od smlouvy či výpověď, zpracování obchodních podmínek pro e-shopy, dále revize smluv či koncipování smluv i v občanském zákoníku přímo neuvedených, na míru každému klientovi.

Typicky se tak v rámci tohoto odvětví zabýváme právě:

 • Sepisem a revizí smluv (darovací, kupní, o dílo, o zápůjčce)
 • Uplatněním práv spotřebitelů
 • Sepisem smluv nepojmenovaných (typicky smlouva o spolupráci)
 • Uplatněním nároků ze smluvních vztahů, typicky reklamace či smluvní pokuty
 • Vymáháním pohledávek z titulu zápůjčky
 • Vymáháním náhrady škody, ušlého zisku či bezdůvodného obohacení
 • Vymáháním dluhu v exekučním řízení
 • Sepisem smluv o zřízení věcných břemen, zástavní smlouvy, předkupní právo
 • Poskytováním právní pomoci spolkům či společenstvím vlastníků jednotek

Obsah práva občanského potom lze jen těžko vymezit vyčerpávajícím výčtem. Ve věcech občanského práva pochopitelně zastupujeme klienty jak v mimosoudních jednáních s protistranou, tak v rámci řízení před civilním soudem. Klientům vždy poskytujeme v jednotlivých otázkách kompletní právní rozbor provázaný s ostatními právními odvětvími, tj. snažíme se vysvětlit, jaké dopady bude mít jejich požadavek např. v rovině daňové, či rovině veřejnoprávní, popř. jak se dotkne práv třetích osob.

Poslední články

Reference

Potřebujete pomoci v rámci Občanského práva?

  Vaše osobní údaje použijeme za účelem vy-komunikování vašeho dotazu. Více na našich zásadách ochrany osobních údajů.