Rozvod krok za krokem

Rozvod krok za krokem

Je vaše manželství trvale a hluboce rozvráceno? Neplní již dlouhodobě svoji funkci a další soužití či obnovení manželské svazku nepřichází v úvahu? V takovém případě je zřejmě nevyhnutelný rozvod manželství. Přestože se jistě pro nikoho nejedné o jednoduchou ani příjemnou záležitost, lze i něco takového jako rozvod manželství zvládnout s minimem stresu, a pokud možno bez větších konfliktů.  Způsob, jakým se rozvodové řízení realizuje, je potom odvislý od toho, zda jste schopni se, jako manželé, na podmínkách spojených s rozvodem shodnout, či nikoliv. V tomto smyslu rozlišujeme:

Přestože ani rozvod sporný, či nesporný, není legálním pojmem, jedná se o faktické rozlišení dvou režimů, ve kterých lze manželství rozvést.

Podmínky rozvodu

Hlavní zákonnou podmínkou, která musí být splněna k tomu, aby soud manželství rozvedl, je zejména faktický rozvrat manželství a jeho nenávratná nefunkčnost.

Slovy zákona: Manželství může být rozvedeno, je-li soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno a nelze očekávat jeho obnovení.

Zákon dále stanoví překážky rozvodu manželství, při jejichž splnění manželství manželů soud nerozvede, přestože je splněna podmínka shora.

Soud manželství nerozvede, jestliže rozvod tohoto manželství by byl v rozporu se

  • zájmem nezletilého dítěte manželů, které nenabylo plné svéprávnosti, který je dán zvláštními důvody, přičemž zájem dítěte na trvání manželství soud zjistí i dotazem u opatrovníka jmenovaného soudem pro řízení o úpravu poměrů k dítěti na dobu po rozvodu, nebo
  • zájmem manžela, který se na rozvratu porušením manželských povinností převážně nepodílel a kterému by byla rozvodem způsobena zvlášť závažná újma s tím, že mimořádné okolnosti svědčí ve prospěch zachování manželství, ledaže manželé spolu již nežijí alespoň po dobu tří let

Takto obecně shora definované podmínky vylučující rozvod manželství mají svůj důvod, kterým je primárně ochrana osob manželstvím dotčených, konkrétně dětí a jednoho z manželů. Vzhledem k tomu, že rozvod manželství téměř vždy zasahuje do zájmů těch, kteří s rozvodem nesouhlasí, nebo jej nezavinili, chrání překážky rozvodu manželství tyto osoby před tím, aby do jejich zájmů rozvod manželství zasáhl nad míru obvyklou, což zákon vyjadřuje slovy „zvláštní důvody“, „zvlášť závažná újma“, či „mimořádné okolnosti“.

Jsou-li kumulativně splněny podmínky pro rozvod manželství, a zároveň není dána skutečnost rozvod manželství vylučující, je dále třeba zkoumat, zda z manželství vzešly děti, které jsou v době rozhodování o rozvodu manželství nezletilé. Manželství totiž nelze rozvést dříve, než soud rozhodne o úpravě poměrů k těmto nezletilým dětem pro dobu po rozvodu manželství. K tomuto rozhodnutí tak musí dojít dříve, než soud rozsudkem manželství rozvede. Toto řízení je před místně a věcně příslušným soudem zahájeno na návrh jednoho z manželů, typicky toho, který podává návrh na rozvod manželství. Jedná se o návrh na úpravu poměrů k nezletilým dětem pro dobu před a po rozvodu, který je taktéž součástí služeb naší advokátní kanceláře, jakožto nedílná součást rozvodového řízení v širším slova smyslu.

Rozvod sporný

Sporným rozvodem se rozumí situace, kdy se manželé nechtějí nebo neumějí na podmínkách rozvodu dohodnout, nebo se jeden z manželů nechce rozvádět vůbec. V takovém případě typicky jeden z manželů podává návrh na zahájení řízení o rozvod manželství, a jsou-li v manželství nezletilé děti, potom současně návrh na úpravu poměrů k těmto nezletilým dětem pro dobu po rozvodu manželství (typicky většinou i pro dobu do rozvodu manželství).

V tomto typu řízení potom soud z úřední povinnosti zjišťuje, a to primárně výslechem účastníků, tedy manželů, existenci rozvratu manželství, a přitom zjišťuje jeho příčiny. Toto zjišťování příčin rozvratu manželství může být pro účastníky nepříjemným vysvětlováním často velice osobních skutečností z manželství, a je obecně více vhodné se probíráním příčin rozpadu manželství před soudem vyhnout. V takových případech vždy oběma manželům doporučujeme zvážit tzv. rozvod nesporný.

Rozvod nesporný, či smluvní

V případě, že mají manželé o rozvodu svého manželství jasno, jsou na tomto rozvodu dohodnutí a oba s ním souhlasí, je třeba z pohledu ust. § 757 občanského zákoníku zkoumat, zda jsou v jejich konkrétním případě splněny podmínky pro tento „nesporný“ rozvod. Výhodami smluvního rozvodu je zejména jeho rychlost a absence povinnosti zkoumat mezi účastníky příčiny rozvratu manželství, takže odpadá povinnost tyto povětšinou nepříjemné okolnosti probírat v jednací síni před soudem a právními zástupci.

Slovy zákona je potom nesporný rozvod definován jako připojení se k návrhu jednoho manžela druhým z manželů: „Připojí-li se manžel k návrhu na rozvod manželství, který podá druhý z manželů, soud manželství rozvede, aniž zjišťuje příčiny rozvratu manželství, dojde-li k závěru, že shodné tvrzení manželů, pokud se jedná o rozvrat manželství a o záměr dosáhnout rozvodu, je pravdivé a pokud

  1. ke dni zahájení řízení o rozvod trvalo manželství nejméně jeden rok a manželé spolu déle než šest měsíců nežijí,
  2. manželé, kteří jsou rodiči nezletilého dítěte, které nenabylo plné svéprávnosti, se dohodli na úpravě poměrů tohoto dítěte pro dobu po rozvodu a soud jejich dohodu schválil,
  3. manželé se dohodli na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po tomto rozvodu.

Výhody a dopady smluvního rozvodu manželství

Pro tyto shora uvedené podmínky nesporného rozvodu je typické, že oproti řízení spornému se v tomto případě vždy vyžaduje dohoda manželů, a to u všech jeho kroků. Již není možné, aby soud rozhodoval o poměrech k nezletilým dětem, ale je třeba, aby soud schválil dohodu rodičů. Současně se manželé musí dohodnout na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a případně výživného, což v praxi znamená zejména vypořádat svoje společné jmění manželů. Vypořádání společného jmění manželů je v rámci rozvodu manželství typicky tím nejtěžším sporem, který manželé mezi sebou vedou, a to častokrát i několik let poté, co již spolu fakticky nežijí. To platí samozřejmě tehdy, pokud se na jeho vypořádání nejsou schopni dohodnout. Vypořádat ho tak již v rámci nesporného rozvodu je varianta, kterou vždy našim klientům doporučujeme, neboť máme za to, že je to pro naše klienty nejlepší a zejména nejlevnější varianta.

Jednou z podmínek, uvedenou shora pod písm. a), je i skutečnost, že spolu manželé déle než 6 měsíců nežijí. V tomto směru zákon stanoví vlastní definici toho, co se pojmem „spolu nežijí“ rozumí. Manželé spolu nežijí, netvoří-li manželské či rodinné společenství, bez ohledu na to, zda mají, popřípadě vedou rodinnou domácnost, s tím, že alespoň jeden z manželů manželské společenství zjevně obnovit nechce.

Je tak třeba při aplikaci smluvního rozvodu vždy zkoumat, zda jsou splněny tyto shora uvedené podmínky, či nikoliv, a podle toho vždy zvolit to nejlepší řešení pro každého klienta.

Potřebujete poradit s rozvodem, vypořádáním společného jmění či s úpravou poměrů k nezletilým dětem? Jste s manželem dohodnutí na rozvodu a chcete smluvní rozvod od A do Z? Rádi Vám připravíme řešení přesně na míru. Můžete nám poslat e-mail na sedlacek@advokat-sedlacek.cz nebo vyplnit náš kontaktní formulář.

, , , ,
Následující příspěvek
Výpověď z pracovního poměru v kostce

Související články

Nebyly nalezeny žádné výsledky.