vymáhání pohledávek

Vymáhání pohledávek

Máte pohledávku vůči dlužníkovi z titulu zapůjčených peněz, nezaplacené faktury či Vám nájemce dluží nájemné? Jaké kroky je třeba podniknout k tomu, aby Vám dlužník uhradil, na co máte nárok, a kdy je naopak vymáhání zbytečným plýtváním prostředky a časem?

Proces vymáhání pohledávek

Naše advokátní kancelář poskytuje v rámci „vymáhání pohledávek“ komplexní soubor služeb pro věřitele, který obsahuje veškeré úkony nezbytné ke zhodnocení pohledávky a její vymahatelnosti, a následnému vymáhání. Proces vymáhání pohledávek zpravidla obsahuje následující kroky:

  • Posouzení pohledávky
  • Lustrace dlužníka
  • Výpočet předpokládaných nákladů na vymáhání
  • Předžalobní výzva
  • Žaloba
  • Návrh na nařízení exekuce
  • Zastoupení v exekučním řízení

Proces vymáhání pohledávek samozřejmě zahrnuje spoustu dalších nástrojů, jak se vymáhané pohledávky domoci, ať již se jedná např. o předběžné opatření, odporovatelnost zkracujících právních jednání podle ust. § 589 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, či odpovědnost statutárních orgánů podle ust. § 68 zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, či podle § 99 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon. Přestože je postavení věřitele mnohdy nerovné s postavením dlužníka, má právo mechanismy a nástroje, které při správné a hlavně včasné aplikaci mohou nárok věřitele ochránit. Důležitým aspektem je v takovém případě včasnost jakéhokoliv uplatnění nároku, a také včasnost jednotlivých kroků spojených s uspokojením pohledávky, kdy bez dalšího platí zásada vigilantibus iura scripta sunt, tedy že právo náleží bdělým, tedy těm, kteří se o svá práva starají a aktivně přispívají k jejich ochraně.

Posouzení pohledávky

Ve vztahu k posouzení pohledávky nabízíme věřitelům posouzení právního titulu této pohledávky, její právní vymahatelnost, rozbor rizik spojených s vymáháním, či posouzení možné obrany dlužníka a přibližně také šance na její vymožení. Závěrem takové posouzení potom je doporučení pro klienta, zda má pohledávku smysl vymáhat či nikoliv, popř. jak silná jeho důkazní a právní situace ve vztahu k této pohledávce je.

Lustrace dlužníka

Lustrace dlužníka, je součástí posouzení vymahatelnosti či účelnosti tohoto vymáhání vůči konkrétní osobě, neboť jak praví staré přísloví, kde není, ani smrt nebere, a některá vymáhání se také mohou stát černými děrami na další finanční prostředky věřitele. Z tohoto důvodu je třeba zjistit veškerý dostupný majetek dlužníka, jeho ekonomické zázemí či ekonomickou aktivitu, aby bylo možné učinit závěr o tom, zda se dá na tomto dlužníkovi pohledávka úspěšně vymáhat.

Předžalobní výzva podle ust. § 142a o.s.ř.

V případě, že je pohledávka vymahatelná a věřitel je schopen se na dlužníkovi uspokojit, následuje sepis a zaslání předžalobní výzvy ve smyslu ust. § 142a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, která je nezbytná jednak proto, aby si mohl dlužník na poslední chvíli rozmyslet, zda přece jen nezaplatí, a také z toho důvodu, že bez jejího odeslání, by soud v nalézacím řízení, tedy v řízení o žalobě proti dlužníkovi, nepřiznal věřiteli, tedy žalobci, náhradu nákladů řízení, a věřitel by tak náklady vzniklé v souvislosti s vymáháním pohledávky nesl sám. V této souvislosti stojí za zmínku, že účelně vynaložené náklady na vymáhání dluhu, jsou příslušenstvím pohledávky.

Žaloba, návrh na vydání platebního a elektronického platebního rozkazu

V případě, že dlužník na předžalobní výzvu nereaguje, popř. reaguje negativně, a neuhradí vymáhanou částku, je na řadě podání žaloby, popř. je-li dlužník kontaktní alespoň na známé adrese, je možné využít alternativní instituty, a to návrh na vydání platebního rozkazu, nebo elektronického platebního rozkazu. V tomto kroku je již návrh podáván místně a věcně příslušnému soudu, a to oproti soudnímu poplatku, který je typicky 5% z vymáhané částky (v případě elektronického platebního rozkazu 4%). Součástí soudního řízení jsou také náklady právního zastoupení, na které musí obě strany sporu brát ohled, neboť typicky tyto náklady hradí ta ze stran, která je ve sporu úspěšnější. I proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti při posuzování, zda je pohledávka žalovatelná, neboť neúspěšný věřitel nejen, že nic nevymůže, ale je vystaven riziku, že ponese náklady právního zastoupení nejen svého, ale také dlužníka.

Exekuce vůči dlužníkovi

V případě, že věřitel dosáhne požadovaného rozsudku, a tedy soud uloží dlužníkovi plnit, má věřitel v ruce tzv. vykonatelný exekuční titul, na základě něhož, neplní-li dlužník dobrovolně, je možné zahájit vymáhání prostřednictvím soudního exekutora, a to návrhem na zahájení exekuce.

Samozřejmě nejlepším způsobem, jak předejít vzniku nevymahatelných pohledávek, je prevence. V případě, že vstupujete do takových právních poměrů, ze kterých se můžete dostat až k nutnosti vymáhat dluhy po věřitelích, nechte si již dopředu poradit, jak nastavit smluvní dokumentaci, či zajistit své budoucí pohledávky za neplatícími dlužníky. Jste-li již věřitelem, který má pohledávku za dlužníkem, kterou chcete vymáhat, nebo jen posoudit její vymahatelnost, obraťte se na nás a naše advokátní kancelář ráda Vaše zastoupení v rámci vymáhání převezme, či pohledávku posoudí.

, , , , , ,
Předchozí příspěvek
Pracovní smlouva – náležitosti
Následující příspěvek
Stručný úvod do „insolvence“

Související články