Náklady řízení jsou nedílnou součástí všech sporů vedených před soudy, zejména, avšak nikoliv výlučně, těmi civilními. V tomto článku se však věnujme řízeními civilními, a to zejména těm „sporným“. Náklady řízení zatěžují účastníky řízení od prvopočátku řízení, a častokrát i před jeho zahájením. Mohou být, a zpravidla také jsou, důležitým faktorem při rozhodování, zda se na civilní soud se svým nárokem obrátit či nikoliv. To platí zejména proto, že jejich návratnost není vždy jistá (spíše se dá říct, že je vždy nejistá), a mohou velice snadno přesáhnout i hodnotu nároku, který je u soudu uplatněn. Co si tedy pod pojmem „náklady řízení“ představit, a jak je to s jejich „náhradou“?

Z čeho se skládají náklady řízení

Náklady před zahájením soudního sporu

Náklady řízení se pochopitelně liší spor od sporu, a to dle jejich povahy. Před zahájením jakéhokoliv soudního řízení, je ta ze stran, která svůj nárok u soudu uplatňuje, zpravidla nucena nést prvotní náklady na zpracování předžalobní výzvy (§142a o.s.ř.) popř. rovnou návrhu na zahájení řízení (žaloby). Tyto náklady vznikají žalobci v souvislosti s právním zastoupením, které k uplatnění svého nároku vyhledá. Těmito náklady je první kategorie nákladů řízení, a to náklady právního zastoupení. K nim se ještě vrátíme.

Soudní poplatek

Dalším nákladem řízení, který strana, která se rozhodne na civilní soud obrátit, nese při samotném začátku, je zpravidla soudní poplatek (není-li konkrétní řízení od placení soudního poplatku osvobozeno). Soudní poplatek je zpravidla u většiny věcí splatný k okamžiku vzniku poplatkové povinnosti, tj. učiněním podání, které je poplatkovou povinností stiženo. Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v ust. § 4 odst. 1 uvádí pod písm. a) až d), tyto případy:

 • podáním žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení (dále jen „návrh na zahájení řízení“),
 • podáním odvolání,
 • podáním dovolání,
 • podáním kasační stížnosti,

Soudní poplatek pochopitelně vzniká i a základě dalších kroků stran soudního sporu, nicméně pro účely tohoto článku, je třeba uvést zejména tyto čtyři nejčastěji se vyskytující procesní úkony. Jak si vypočítat soudní poplatek v nejčastějších řízeních se dozvíte v článku Soudní poplatek.

Náklady řízení spojené s prováděním důkazů

Mezi další náklady, které v souvislosti s vedeným soudním řízením vznikají, jsou potom náklady spojené s prováděním důkazů, které navrhují účastníci řízení. Nejčastěji se bude jednat o znalečné vzniklé v souvislosti se zpracováním znaleckého posudku, či v souvislosti s následným výslechem znalce. Dále potom svědečné, které přísluší každému svědkovi, který se na předvolání soudu dostaví podat svědeckou výpověď. Tyto náklady potom vedle nákladů právního zastoupení tvoří často nejcitelnější část vzniklých nákladů řízení. Zejména znalečné se může ve složitějších věcech vyšplhat poměrně vysoko, když v málokterém soudním sporu, ve kterém je třeba vypracovat znalecký posudek, si soud a účastníci vystačí pouze s jedním.  K provedení nákladného důkazu může soud uložit účastníkovi, který jeho provedení navrhuje či je mu ku prospěchu, aby na provedení tohoto důkazu složil zálohu.

Hotové výdaje a ušlý zisk

Další již ne tak frekventovaně užívanou součástí nákladů potom jsou hotové výdaje účastníků, či ušlý zisk účastníků a jejich zákonných zástupců. Náhrada za ztrátu na výdělku účastníka v pracovním nebo obdobném poměru je vypočtena z průměrného čistého výdělku. V případě, že se nejedná o příjem ze závislé činnosti, vypočte se částka rozhodná pro náhradu ze základu daně děleno počtem hodin v roce. Pokud není možné k takovému výpočtu dojít, je určující pro výpočet náhrady pevně stanovená částka náhrad.

Náklady právního zastoupení

Jak již bylo naznačeno shora, v civilním řízení se nejčastěji účastnící potýkají s náklady právního zastoupení. Jejich výše se odvozuje z vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, a je tedy pro všechny advokáty stejná. Tato náhrada se poskytuje dle provedených úkonů v řízení, a za některé provedené fakticky ještě před řízením (příprava a převzetí zastoupení, sepis předžalobní výzvy, sepis a podání samotné žaloby). Za úkony v řízení se považují např. účast u jednání soudu, jednotlivá podání ve věci, jako vyjádření či odvolání. Korektivem však je, že tyto náklady vzniklé provedením konkrétního úkonu, byly vynaloženy účelně, a nikoliv bez jakéhokoliv významu. Tento korektiv se potom promítá do rozhodování soudu o náhradě nákladů řízení za právní zastoupení, kterou úspěšné procesní straně přizná. Spolu s touto náhradou potom účastníku řízení náleží náhrada ve výši režijního paušálu, který činí za každý takový úkon ve věci 300 Kč.

Cestovné a náhrada za promeškaný čas

Součástí nákladů je také cestovné advokáta a náhrada za promeškaný čas. Cestovné se řídí vyhláškou Ministerstva práce a sociálních věci vydávanou každý rok. Promeškaný čas se určí v souladu s advokátním tarifem dle paušální hodnoty ve výši 100 Kč za každou promeškanou půlhodinu.

Shrnutí nákladů řízení

Dá se tedy shrnout, že náklady v řízení sestávají z těchto skupin:

 • hotové výdaje účastníků a jejich zástupců. Do této skupiny patří poštovné, jízdné (hradí se skutečné, účelné a hospodárné cestovní výdaje hromadným dopravním prostředkem.
 • soudní poplatek 
 • ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců 
 • náklady důkazů 
 • odměna za zastupování, je-li zástupcem advokát

S náhradou nákladů právního zastoupení také úzce souvisí institut předžalobní výzvy upravený v ust. § 142a o.s.ř. Není také dobré zapomínat na fakt, že některé náklady řízení, např. náklady právního zastoupení zpravidla podléhají DPH a výsledná částka tak bude ještě o 21% vyšší.

Pravidla pro přiznávání náhrady nákladů řízení

Základním kritériem, kterým se řídí soudy při rozhodování o náhradě nákladů řízení konkrétnímu účastníkovi je úspěch ve věci. Má-li strana ve věci plný úspěch a byly-li její náklady vynaloženy účelně, soud zpravidla přizná této úspěšné straně plnou náhradu nákladů řízení. V takovém případě úspěšná strana ve sporu nehradí na nákladech ničeho. Naopak strana neúspěšná hradí náklady na právní zastoupení své, protistrany, náklady státu a soudní poplatek.

Poměrný úspěch ve věci

V případech, kdy je úspěch ve věci poměrný, tedy jedna ze stran by byla ve sporu úspěšný toliko z 60%, přiznala by se zpravidla náhrada nákladů řízení podle poměru úspěchu a neúspěchu ve věci. Jako již tradičně, není problematika náhrady nákladů řízení zcela jednoduchá, neboť existují i důvody, pro které soud nemusí i úspěšné procesní straně náhradu nákladů přiznat, či ji z určitých důvodů, dovozených zpravidla judikaturou, může snížit. Za zmínku také stojí, že existují řízení, typicky řízení tzv. nesporná, v nichž se zpravidla náhrada nákladů řízení žádnému z účastníků nepřiznává. Jedná se např. o řízení o rozvod manželství, o řízení ve věcech nezletilých, apod.

Příklad výpočtu náhrady nákladů řízení za právní zastoupení

Zadání příkladu si zvolme jednoduché.

Jedná se o spor o částku ve výši 100.000 Kč. Soud probíhá v Praze. Žalující strana je z Brna, a stejně tak její advokát. V případě, že advokát převezme zastoupení, sepíše předžalobní výzvu, žalobu a následně se účastní jednání, kde řízení skončí plným úspěchem ve věci. Jedná se o 4 úkony ve věci. Výpočet nákladů řízení na právní zastoupení, které bude muset strana žalovaná zaplatit nad rámec žalobcem požadovaných 100.000 Kč, je následující:

Úkony dle advokátního tarifu
 • 4 úkony právní služby: 4x 5.100 Kč
 • 4 režijní paušály 4x 300 Kč
 • Celkem tedy 21.600 Kč bez DPH.
Cestovné a promeškaný čas

Na cestovném potom za cestu z Brna do Prahy a zpět (počítejme 2x 200 km) při kombinované spotřebě 6l/100km (dle vyhlášky pro rok 2019):

 • Cestovní náklady: pohonné hmoty – 794 Kč
 • Cestovní náklady: opotřebení automobilu – 1.640 Kč
 • Celkem tedy 2.434 Kč

Na promeškaném čase potom (trvá-li jedna cesta 2,5 hodiny) 10 půlhodin x 100 Kč, celkem dalších 1.000 Kč.

Náklady řízení celkem

Celkem na nákladech právního zastoupení tak neúspěšná strana ve sporu zaplatí částku: 25.034 Kč. Samozřejmě nemůžeme zapomenout na soudní poplatek ve výši 5.000 Kč, který musel žalobce při podání žaloby uhradit.

K tomuto příkladu je třeba jen dodat, že se jedná o příklad modelový, který je nejideálnějším průběhem soudního sporu. V praxi spíše dochází k tomu, že se spory natahují, koná se více jednání, advokáti musejí činit více úkonů, a tedy poměrově k tomu rostou i náklady řízení. Je tedy primárně na procesních stranách, jakou strategii zvolí, a aby si při své volbě uvědomovali riziko, které v případě neúspěchu hrozí v souvislosti se vzniklými náklady na právní zastoupení.

Náklady řízení na Závěr

Jak je patrné, náklady řízení jsou skutečností, se kterou je třeba v případě zvažování soudního sporu vždy počítat. Pokud Vás zajímá, jaké okolnosti mohou ovlivnit náhradu nákladů řízení mimo pravidlo úspěšnosti ve sporu, tak máte možnost se toto dozvědět v připravovaném článku Kritéria náhrady nákladů řízení, který najdete na našich stránkách. Chcete-li vědět více o advokátním tarifu a způsobu výpočtu nákladů právního zastoupení v jednotlivých řízeních, navštivte článek Advokátní tarif.

S náklady řízení se budete potýkat automaticky při vymáhání pohledávek, při němž jsou náklady řízení i celospolečenské téma. Máte-li zájem o konzultaci Vašeho nároku, sjednejte si schůzku, jejíž součástí také i orientační výpočet předpokládaných nákladů řízení, takže budete moci zvážit, zda se na soud s Vaším nárokem obrátit či nikoliv. V případě zastoupení naší kanceláří, je první konzultace vždy zdarma.

, , , ,
Předchozí příspěvek
Nájem bytu I: Úvod a specifika
Následující příspěvek
Nájem bytu II: PRONAJÍMATEL

Související články